2012 NYCC: Kotobukiya
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-01.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-02.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-03.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-04.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-05.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-06.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-07.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-08.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-09.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-10.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-11.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-12.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-13.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-14.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-15.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-16.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-17.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-18.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-19.jpg
Kotobukiya_Star_Wars_NYCC-20.jpg