Kotobukiya: Celebration Anaheim 2015 Exclusive R3-A2 & K-3PO ARTFX+ Statues - Revealed February 5, 2015
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-001.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-002.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-003.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-004.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-005.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-006.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-007.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-008.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-009.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-010.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-011.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-012.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-013.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-014.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-015.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-016.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-017.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-018.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-019.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-020.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-021.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-022.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-023.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-024.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-025.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-026.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-027.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-028.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-029.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-030.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-031.jpg
Kotobukiya-Celebration-Anaheim-2015-Exclusive-R3-A2-K-3PO-ARTFX-032.jpg