The fully painted Emperor Palpatine ARTFX+ statue from Kotobuckiya
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-001.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-002.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-003.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-004.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-005.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-006.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-007.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-008.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-009.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-010.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-011.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-012.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-013.jpg
Kotobukiya-ARTFX-plus-Emperor-Palpatine-Painted-014.jpg