IG-88 from Kotobukiya's The Empire Strikes Back bounty hunter themed ARTFX+ collection
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-001.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-002.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-003.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-004.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-005.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-006.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-007.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-008.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-009.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-010.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-011.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-012.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-013.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-014.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-015.jpg
IG-88-Bounty-Hunter-Star-Wars-ARTFX-plus-Kotobukiya-016.jpg