Toy Fair 2007 - Kotobukiya
IMG_6912.JPG IMG_6913.JPG IMG_6917.JPG IMG_6918.JPG IMG_6922.JPG
IMG_6923.JPG IMG_6924.JPG IMG_6926.JPG IMG_6927.JPG IMG_6928.JPG
IMG_6929.JPG IMG_6930.JPG IMG_6931.JPG IMG_6933.JPG IMG_6934.JPG
IMG_6935.JPG IMG_6936.JPG IMG_6937.JPG